ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಕಪ್ಪಾದ ಮುಖವಾದರೂ ಬೆಳ್ಳಗಾಗುವುದು #facemask


banana honey lemon juice

Comments 100

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *